REGULAMIN PROJEKTU „PRZETWÓRNIA”

Inicjatorem i organizatorem Projektu Fotograficznego „Przetwórnia”  jest grupa fotograficzna Fotobzik.

Zasady uczestnictwa w Projekcie Fotograficznym „Przetwórnia”:

1.   Projekt adresowany jest do wszystkich fotografujących.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców.

2.   Nadsyłając fotografię Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada wszelkie prawa do dysponowania tą fotografią. Ponadto Uczestnik oświadcza, że nadesłana fotografia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób widocznych na fotografii, oraz że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie fotografii w Konkursie, w tym – na rozpowszechnianie prawa do ich wizerunku. W przypadku braku takowej zgody Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia tych osób.

3.   Zgłaszanie zdjęć do projektu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, zdjęcia nadesłane inną drogą nie będą oceniane i nie wezmą udziału w konkursie.

4.   Parametry fotografii:
– max. szerokość: 1000 pix
– max. wysokość: 1000 pix
– max. objętość pliku: 350 kB
– format pliku: .jpg

Laureaci projektu zostaną poproszeni o dostarczenie plików cyfrowych w pełnej rozdzielczości bezzwłocznie  po wyłonieniu nagrodzonych prac. W przypadku nie posiadania, lub nie dostarczenia przez Laureata takich plików, Organizator może odstąpić od przyznania nagrody.

5.   Autor udziela Organizatorowi Projektu zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Projektu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Projektu.

6.   Wyboru najlepszych prac dokona Jury wybrane przez organizatora. Jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Nagrody:

1. Spośród nadesłanych prac, zostaną wybrane trzy najlepsze portfolia, które wezmą udział w wystawie zorganizowanej przez grupę Fotobzik, której kuratorem będzie Tomasz Gudzowaty. Prace zostaną wydrukowane i przygotowane do ekspozycji przez organizatora, czyli grupę fotograficzną  Fotobzik. Koszt przygotowania i wydrukowania prac pokrywają organizatorzy i jedynie oni są właścicielami niniejszej ekspozycji.

2. Zostanie przyznanych siedem wyróżnień. Tomasz Gudzowaty przeprowadzi analizę wyróżnionych cykli fotgraficznych,  które zostaną zaprezentowane w formie cyfrowej na wystawie.

 Postanowienia końcowe.

1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.), przez Organizatora konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników konkursu, oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik przyjmuje warunki Regulaminu Projektu.